بهترین افراد برای کار تیمی و گروهی چه کسانی هستند؟