چرا برخی از بزرگسالان ضعیف هستند و از مشکلات فرار می کنند؟