شهریور ۲۵، ۱۴۰۱

حمام تاریخی جلفا ، معماری منحصر به فرد در دل تاریخ ایران

حمام تاریخی جلفا ، برخی از محققان این حمام را از مستحدثات عباس میرزا نایب السلطنه فتحعلی شاه قاجار میدانند […]