دی ۱۰، ۱۴۰۱

ریشه سناسی یا اتیمولوژی چیست؟

ریشه سناسی یا اتیمولوژی ، نیسمون nisêmon =ادبیات نیسمون یک کهنواژه ی لری در آستانه فراموشی کامل بوده است. نیسمون(یا […]