شهریور ۱۴، ۱۴۰۱

آموزش بازی تخته نزد به زبان ساده برای مبتدیان

بازی تخته نرد ، در زمان پادشاهی انوشیروان خسرو، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و […]